Niech twoje pieniądze pracują tylko dla ciebie

Pomagam w gwarancjach
info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl
Wadium | Należyte wykonanie | Rękojmia

Gwarancja w formie elektronicznej do papierowej oferty

Gwarancja wystawiona w formie elektronicznej jest już typowym sposobem zabezpieczeń roszczeń wadialnych w przetargach opartych o prawo zamówień publicznych. Zaletą tej formy zabezpieczenia jest to, że można je wysłać mailem natychmiast po wystawieniu i podpisaniu.

Jeśli jednak ofertę składa się w oparciu o wewnętrzne przepisy organizatora przetargu (konkursu), formie papierowej, a organizator oczekuje załączenia do niej oryginalnej wersji gwarancji, to niekiedy wystawia się wówczas gwarancję w formie „papierowej” – ze standardowym podpisem. Do klienta wysyłamy taki dokument kurierem.

Co jednak, jeśli nie mamy czasu na dostarczenie papierowej formy gwarancji, ponieważ termin składania ofert jest zbyt bliski?

Przed takim pytaniem został postawiony jeden z naszych klientów. Początkowo myślał o dołączeniu kserokopii gwarancji, „potwierdzonej za zgodność z oryginałem”. Nie jest to jednak dobry pomysł, ponieważ nawet dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem nie jest oryginałem. I nawet oczekując dobrej woli zamawiającego (że nie odrzuci takiej oferty z uwagi na niewniesienie wadium), pobłażliwości takiej nie możemy oczekiwać od innych oferentów.

Zaproponowałem, aby gwarancja została dostarczona w formie oryginału, ale nie papierowego, tylko nagranego pliku z elektronicznym podpisem kwalifikowanym na płycie CD. Dokument taki niewątpliwie jest oryginałem, a regulamin przetargu ogłoszony przez zamawiającego wymagał właśnie „oryginalnego dokumentu gwarancji”, a nie „papierowego dokumentu”.

Dla pełnego bezpieczeństwa, telefonicznie uzgodniliśmy z zamawiającym, że rzeczywiście uzna taką formę gwarancji, choć klient byłby skłonny złożyć ofertę nawet w przypadku nieuzyskania odpowiedzi.

Wniesione w ten sposób wadium zostało uznane.

Wadium w uproszczonej procedurze – już do 100 000 zł

Kilka lat temu Warta weszła na rynek gwarancji ubezpieczeniowych z ciekawym produktem – agenci mają możliwość wystawiania gwarancji wadialnych bez formalności, które zwykle towarzyszą wystawianym gwarancjom u innych ubezpieczycieli. Dla ciebie, jako klienta zainteresowanego gwarancją, oznacza to przede wszystkim to, że nie trzeba kompletować dokumentów takich jak: sprawozdania finansowe, opinie bankowe, zaświadczenia o niezaleganiu.

Dotychczas maksymalna suma wystawianego w takiej procedurze wadium wynosiła 50 000 zł. W 2019 roku maksymalna suma została podwyższona do 80 000zł. Obecnie próg ten ponownie został zwiększony do 100 000 zł.

Szczegóły w uaktualnionym już wpisie dotyczącym uproszczonej procedury wystawiania wadium.

Gwarancje ubezpieczeniowe w czasach koronawirusa

Stan pandemii dotknął wszystkie firmy i wszystkie branże. Chciałbym podzielić się z klientami i czytelnikami moimi pierwszymi spostrzeżeniami na ten temat w kontekście rynku gwarancji ubezpieczeniowych.

Kontakt zdalny

Jest to akurat temat, który w przypadku moich klientów został już rozwiązany od dawna. Zdecydowana większość polis gwarancji ubezpieczeniowych jest wystawiana zdalnie, i wysyłana pocztą elektroniczną (z elektronicznym podpisem kwalifikowanym) lub w wersji tradycyjnej (papierowej) – kurierem. Zasadniczo, kontakt osobisty, jeśli jest konieczny, to wyłącznie w momencie podpisywania umowy o limit i ustanawiania zabezpieczeń. Pozostałe czynności (zbieranie dokumentów potrzebnych do przygotowania oferty lub do wystawienia gwarancji, oraz samo wystawianie gwarancji) nie wymagają osobistego kontaktu stron – wystarczy mail lub telefon.

Nowe treści gwarancji ubezpieczeniowych

Niektórzy ubezpieczyciele próbują włączać do treści gwarancji zapisy, że niewykonanie umowy z uwagi na skutki działania koronawirusa nie jest uzasadnieniem wypłaty z gwarancji. Ze zrozumiałych (nawet dla mnie) powodów, zapisy te są trudno akceptowalne przez beneficjentów, co powoduje poszukiwanie przez klientów nowych ofert na limity u ubezpieczycieli innych niż ci, z którymi dotychczas współpracowali.

Wyższe wymagania odnośnie standingu finansowego

Przy dokonywaniu oceny finansowej spółki są stosowane specjalne, dodatkowo zaostrzone oceny ryzyka. Może to uniemożliwić otrzymanie oferty od danego ubezpieczyciela, choć za kilka tygodni, lub za kilka miesięcy, jak sytuacja pandemiczna, uspokoi się, przedstawienie oferty będzie już możliwe na takich samych wynikach.

Kryzys w branżach

Wbrew pozorom, na razie pandemia nie uderza z pełną mocą w branże, w których stosuje się gwarancje ubezpieczeniowe. Najwięcej gwarancji wystawiam dla branży budowlanej – tutaj mimo wszystko prace trwają, budowy są realizowane, choć należy liczyć się z utrudnieniami wynikającymi z dostępu do pracowników lub materiałów.

Podobnie niezagrożona (pomijając sam brak zleceń) może wydawać się branża projektowa.

Trochę gorzej może wyglądać branża ochrony i sprzątania. Z uwagi na zamknięcie wielu budynków i zakaz organizowania imprez (a nawet spotkań), firmy z tej branży może czekać utrata płynności finansowej, co może spowodować utrudnienie w realizacji nawet tych kontraktów, które jeszcze muszą być realizowane, a tym samym doprowadzać do żądania przez beneficjentów wypłat z gwarancji.

Mimo wszystko branże, które są obecnie najbardziej dotknięte – nawet nie tyle wirusem, co państwowymi ograniczeniami – to nie są te branże, które masowo korzystały z gwarancji ubezpieczeniowych (restauratorzy, fryzjerzy, firmy eventowe, firmy transportowe, usługi dla ludności itp.).

Dbaj o swoje wyniki i limity

Zawsze, ale w czasach kryzysu w szczególności, należy dbać o to, aby wyniki kwartalne firmy były odpowiednio dobre. Nie chodzi nawet o to, że musi być zysk (zwłaszcza, że nie musi, czasem brak zysku jest uzasadniony inwestycjami, zakupami itp.), tylko o to, aby wskaźniki finansowe były na odpowiednim poziomie. Odpowiednia wysokość majątku spółki, relacja zobowiązań do należności, wskaźnik płynności, rentowności itp. Oczywiście nie chodzi o fałszowanie wyników, ale warto porozmawiać z księgowym, co zrobić, jakich czynności dokonać, a jakich nie, aby w bilansie i rachunku wyników mogło być coś bardziej na plus, niż na minus.

Wielu klientów korzysta z jednego zakładu ubezpieczeń, choć zawsze jeśli jest taka możliwość, sugeruję posiadanie limitów co najmniej u dwóch, a nawet u większej liczby ubezpieczycieli. Ma to zaletę w „normalnych” czasach, ale również (może i: „zwłaszcza”) w czasie kryzysu, kiedy o gwarancje, które są przecież pewną formą szeroko rozumianego kredytu, może być trudniej.

Potrzebujesz pomocy? Zapraszam do kontaktu

Jeśli interesuje Cię przygotowanie limitu na gwarancje ubezpieczeniowe, lub po prostu chcesz porozmawiać na inny dowolny temat ubezpieczeniowy – zapraszam do kontaktu: lech@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl

Jak uzyskać wadium z podpisem elektronicznym?

Ten typ wadiów stał się w tym roku bardzo popularny. Powodem tego jest przede wszystkim fakt, że do sporej części przetargów przepisy zobowiązują oferentów do składania dokumentów, w tym i wadium, w formie elektronicznej.

Oczywiście wszyscy ubezpieczyciele mają możliwość wystawienia tej formy wadium. Technicznie procedura taka ma tę zaletę, że dokument jest wysyłany mailem, czyli może znaleźć się u klienta natychmiast, a nie następnego dnia, jak to jest w przypadku wysyłek kurierskich. Nie zmienia to jednak faktu, że do wystawienia wadium w większości przypadków konieczne jest podpisanie z ubezpieczycielem tak zwanej „umowy generalnej” („rocznej” itp.)., co oznacza, że procedura po obu stronach umowy (klient i ubezpieczyciel) związana z zebraniem potrzebnych dokumentów, ich oceną, i podpisaniem umowy, trwa najkrócej kilka dni, a praktyce często kilka tygodni. Po podpisaniu umowy gwarancje są już wystawiane „na bieżąco”.

Wyjątkiem są nieduże gwarancje wadialne, do sumy 80 tysięcy złotych, o których pisałem ostatnio. One również mogą być wystawione z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Współpraca odbywa się w ramach jednorazowej umowy i istnieje możliwość wystawienia takiej gwarancji od ręki nawet dla firmy, która wcześniej nie współpracowała z tym ubezpieczycielem.

Jeśli jesteś zainteresowany szybkim otrzymaniem gwarancji wadialnej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zapraszam do kontaktu na maila: info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl

Uproszczona procedura w przypadku wadiów do 100 000 zł – natychmiastowa możliwość wystawiania gwarancji

Firmy zainteresowane gwarancjami wadialnymi mogą je otrzymać w ramach bardzo prostej procedury.

Ile trwa decyzja dotycząca udzielenia gwarancji?

Po zebraniu niżej opisanych danych ubezpieczyciel podejmuje decyzję w sposób zautomatyzowany w ciągu kilku sekund.

Jakie dane są potrzebne do wystawienia gwarancji?

Dane beneficjenta i klienta (nazwa, adres, NIP, REGON, wykonywana działalność PKD), nazwa przedmiotu przetargu, okres i suma gwarancji, SIWZ.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać gwarancję?

Klient jest zobowiązany jedynie do oświadczenia, że:

– nie ma zaległości w ZUS, US i w bankach,
– nie toczą się wobec niego postępowania egzekucyjne, administracyjne, upadłościowe, o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie upadłościowe, postępowanie upadłościowe, postępowanie sanacyjne, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne,
– właściciele firmy nie byli karani za przestępstwa gospodarcze lub przeciwko dokumentom
– dotychczas nie było wypłat z gwarancji

Czy wadium może być wystawione do wszystkich przetargów?

Wadium wydawane w uproszczonej procedurze nie może być wydane do przetargów z branży górniczej i hutniczej.

Ile wynosi składka za gwarancję?

Koszt wydania gwarancji wynosi 500 zł, przy sumie wadium do 50 000 zł, lub 700 zł przy sumie wadium ponad 50 000 zł do 80 000 zł, oraz 900zł przy sumie wadium ponad 80 000 zł do 100 000 zł.

Dokumenty związane z uproszczoną procedurą gwarancyjną

Wzór umowy dotyczącej jednostkowego wystawienia gwarancji- strona 1, strona 2
Wzór gwarancji
Treść gwarancji zawiera klauzule „nieodwołanie”, „bezwarunkowo” i „na pierwsze żądanie”.

Sposób zabezpieczenia roszczeń regresowych

Wzajemne relacje ubezpieczyciela i klienta określa zawarta umowa. Klient nie jest zobowiązany do podpisania weksla in blanco, lub ustanawiania innego rodzaju zabezpieczeń.

Jesteś zainteresowany otrzymaniem gwarancji wystawionej dla twojej firmy?

Napisz na maila info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl, odpowiem niezwłocznie. Jeśli jesteś zainteresowany wystawieniem konkretnej gwarancji, prześlij SIWZ oraz podaj przewidywaną wartość kontraktu i termin jego realizacji.

Nowy produkt PZU – gwarancja dla firm paliwowych

Gwarancja koncesyjna paliwowa stanowi zabezpieczenie majątkowe należności związanych z wykonywaniem przez firmę działalności gospodarczej z tytułu opłat, kar oraz opłaty zapasowej, o której mowa w odpowiednich przepisach, doskonale znanych firmom z branży 🙂

Beneficjentem gwarancji jest Naczelnik Urzędu Celnego, a wymagana obecnie suma gwarancji wynosi 10 milionów złotych.

Firma chcąca otrzymać gwarancję powinna spełnić następujące warunki:

– powinna działać przynajmniej od 3 lat
– obrót za ostatni roczny okres powinien być nie mniejszy niż 50 milionów złotych.

Zabezpieczeniem roszczeń regresowych ubezpieczyciela, oprócz weksla, będą również inne zabezpieczenia, uzgodnione indywidualnie.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą w uzyskaniu takiej gwarancji, zapraszam do kontaktu na maila info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl

Zbyt długa gwarancja to czyn nieuczciwej konkurencji?

Od jakiegoś czasu cena nie może być jedynym kryterium wyboru oferty. Wielu zamawiających jako drugi składnik oceny wybiera długość gwarancji. Czasem jednak widać, że przy konstruowaniu przetargu zabrakło zwykłego pomyślunku.

Tak było w przetargu organizowanym przez Komendę Główną Policji na „powiększenie zasobów dyskowych”. 60 procent wagi oceny stanowiła cena, a 40 procent długość gwarancji. Prawie wszyscy oferenci przedstawili ceny na poziomie 9-18 milionów złotych, z gwarancją do 10 lat, a jeden oferent przedstawił ofertę na… 29 milionów złotych z gwarancją na… 30 lat. I wygrał.

Jak widać, popełniono ewidentny błąd w projektowaniu przetargu, polegający na tym, że zbyt dużą wagę przyłożono do oceny długości gwarancji. I nie chodzi o sam fakt udzielenia jej 40% istotności, tylko o fakt niezastosowania maksymalnej granicy długości gwarancji, powyżej której przedłużanie długości okresu gwarancji nie będzie już skutkować zwiększeniem oceny oferty. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy sam charakter zamawianych dóbr, z uwagi na szybkie starzenie się technologii komputerowej, nie potrzebuje długiej gwarancji. Jak zaznaczono na dalszym etapie postępowania – już sam 3-letni okres gwarancji byłby wystarczający, nie mówiąc już o 5-letnim, czy 10-letnim.

Sprawa zawędrowała aż do Krajowej Izby Odwoławczej, gdzie, w mojej ocenie, odbyła się rzecz dość częsta w polskim systemie sądownictwa – naprawianie błędów „post factum” i to zgodnie z zasadą „cygan zawinił, kowala powiesili”. Podchodząc rzetelnie do sprawy należałoby stwierdzić, że faktycznie przetarg został wadliwie ustawiony, premiowane były cechy oferty, które nie miały znaczenia dla zamawiającego, niepotrzebnie zwiększając konieczną do zapłaty cenę, może trzeba by poszukać winnego w Komendzie Głównej Policji, być może miało tu miejsce ustawienie warunków przetargu pod jednego z kontrahentów… Sąd jednak stwierdził, że oferowanie zbyt długiego, cokolwiek to znaczy, okresu gwarancji stanowi czyn nieuczciwej konkurencji i naruszenie dobrych obyczajów kupieckich.

W mojej ocenie jest to odwracanie kota ogonem i zrzucanie winy za wadliwie przeprowadzony przetarg na przedsiębiorcę, który w ramach warunków tego przetargu starał się zmaksymalizować i swój przychód, i szansę wygranej. Warto jednak zapoznać się z tym orzeczeniem, aby wiedzieć „jaki mamy klimat” 😉

(Wpis inspirowany artykułem w Dzienniku Gazeta Prawna)

Coraz łatwiej o gwarancje na 7 lat

Konkurencja w przetargach opiera się nie tylko na cenie, ale i na okresie gwarancji na wady i usterki. Dotychczas maksymalny okres gwarancji u większości ubezpieczycieli wynosił 5 lat. Daje się jednak zauważyć, że niektórzy ubezpieczyciele zaczęli już dawać gwarancje na okresy 7-letnie.

Czasem moi klienci pytają się mnie o okresy jeszcze dłuższe, bo 10-letnie. Póki co jeszcze takich ofert na rynku nie ma 🙂 W takim przypadku należy:
1) zabezpieczyć kaucję na rękojmię w gotówce na okres 10 lat
2) zabezpieczyć rękojmię gwarancją na 5 lub 7 lat, po tym okresie zamieniając ją na gotówkę (za zgodą beneficjenta)
3) zabezpieczyć rękojmię gotówką na 3 lub 5 lat, po tym okresie zamieniając zabezpieczenie na gwarancję na okres 7 lub 5 lat (za zgodą beneficjenta).

Jeśli jednak potrzebujesz zabezpieczyć kontrakt 7-letnią gwarancją – zapraszam 🙂

Zarządzający firmą odpowiadają za swoje działania majątkiem osobistym – czyli o tym, że więcej wolności oznacza więcej odpowiedzialności

Co to znaczy być prezesem?

Statystyczny Polak-pracownik powie, że bycie prezesem oznacza władzę i duże zarobki. Często utyskuje się na kadrę menedżerską przez pryzmat jej rzekomo wysokich wynagrodzeń i rzekomo małej roli w rzeczywistym wytwarzaniu zysku, który to zysk mieliby de facto wypracowywać szeregowi pracownicy.

Menedżerowie nie bez racji odpowiedzą, że nie istnieje jeszcze wśród ludzi struktura, która by skutecznie działała bez kierownictwa. To od managementu przedsiębiorstwa zależy w ogóle powodzenie firmy. Rolą zarządu jest rządzić. „Nieważne kto wykonuje, ważne kto podejmuje decyzje” – jak mawiał emerytowany już pułkownik z mojej rodziny.

Są to jednak tylko jedynie zewnętrzne znamiona funkcji kierowniczej w przedsiębiorstwie, zresztą nie zawsze występujące. Bardzo dobrze jest, gdy zarząd jest dobrze wynagradzany, jednakże wysokość wynagrodzenia zawsze jest jakąś pochodną wyników finansowych przedsiębiorstwa, gdy tymczasem zarządzać trzeba w każdej firmie, również tej biedniejszej. Decyzyjność często też jest iluzoryczna, w sytuacji gdy prezes jest jedynie wykonawcą decyzji podejmowanych na szczeblu właścicielskim.

Jedno jest jednak wspólne – zarówno w bogatych firmach, jak i tych dopiero na dorobku, u prezesów decyzyjnych, jak i tych podpisujących tylko decyzje innych. Jest tym ponoszenie odpowiedzialności przez kadrę mendedżerską. Pisząc kolokwialnie – dostawanie po tyłku jak coś pójdzie nie tak. I nie chodzi tylko o odpowiedzialność dyscyplinarną polegającą na utracie funkcji. Prezes odpowiada całym swoim majątkiem prywatnym, a często majątkiem swojej rodziny i swoich spadkobierców, za roszczenia finansowe, które może wysunąć wobec niego osoba trzecia, akcjonariusz, udziałowiec, kontrahent spółki, klient, pracownik spółki, czy nawet sama spółka lub inny członek zarządu.

Co to jest ubezpieczenie D&O?

Chroni od odpowiedzialności finansowej prezesa, menedżera, zarządzającego przedsiębiorstwem od wyżej opisanych roszczeń.

Czy można dołączyć do oferty skan gwarancji ubezpieczeniowej?

Wielu klientów chwali nas za szybkie działania, są jednak momenty, kiedy mimo szczerych chęci nie możemy spełnić oczekiwań klienta.

Panie Lechu, proszę mi dać dziś skan gwarancji wadialnej, dołączymy do oferty w przetargu, a potem nam pan wyśle oryginał

Niestety tak się nie da. Gwarancja jest oświadczeniem wystawianym w formie pisemnej, póki co w wersji papierowej, a nie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym), a forma pisemna w oryginale musi być dołączona do oferty przetargowej. Sam skan gwarancji tego warunku nie spełnia, a posługiwanie się nim będzie skutkować odrzuceniem oferty.

PZU wraca do budowlanki

Mail z dzisiejszej skrzynki:


Witam Państwa,
Pragnę poinformować, że PZU SA odblokowało gwarancje finansowe dla firm budowlanych – w najbliższym czasie zostaną przekazane Państwu niezbędne informacje.

To dobrze. Ciekawe tylko, czy firmy budowlane „otworzą się” na PZU. Bo chyba ubezpieczyciel nie sądzi, że wszyscy przez te wszystkie lata nie robili nic innego, jak czekali na łaskawe PZU? 🙂

Termin końcowy obowiązywania wadium a art. 115 kodeksu cywilnego (czyli jak dokładnie liczymy dni związania ofertą)

Klient poprosił mnie właśnie o wadium (o gwarancję przetargową), w którym 30-dniowy termin związania ofertą mija 3 maja. Ponieważ jest to święto, a 4 maja to z kolei niedziela, klient zawnioskował o końcowy termin gwarancji na 5 maja w poniedziałek.

Czy jeśli okres końcowy terminu związania ofertą (zazwyczaj wyrażony okresem 30-dniowym lub 60-dniowym od ostatecznego terminu składania ofert) upływa w niedzielę lub w inne święto, to dzień zwrotu wadium (a co ważniejsze – okres końcowy gwarancji ubezpieczeniowej) powinien ulec przedłużeniu? Bowiem zgodnie z art. 115 kodeksu cywilnego, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Kluczowym pytaniem jest to, czy termin związania ofertą jest „końcem terminu do wykonania czynności”. Na pierwszy rzut oka można się z tym zgodzić – czynnością tą jest podpisanie umowy, a terminem – okres związania ofertą.

Patrząc jednak na wyroki KIO należy dojść do odmiennych wniosków – jeśli termin końcowy związania ofertą kończy się w święto, nie ulega on przedłużeniu do następnego dnia.

W przypadku wspomnianego wcześniej klienta oznacza to, że wystarczającym jest dla niego wystawienie gwarancji wadialnej kończącej się 3 maja – w świąteczną sobotę.

Pod tym linkiem można ściągnąć przykładowe wyroki wraz wyciągiem z ich orzeczeń traktujące o tym problemie prawnym.

Znikajace kaucje – czyli czemu czasem lepiej dać zabezpieczenie w gwarancji

Przed czym może chronić dawanie gwarancji ubezpieczeniowych zamiast kaucji w gotówce? Okazuje się, że nieraz przed utratą wpłaconej kaucji.

Pewien 47-latek obmyślił i zastosował w życiu sprytne oszustwo – ogłaszał przetargi na dostawę urządzeń o dużej wartości, a następnie… każdego oferenta informował o wyborze jego oferty. Jednocześnie (zapewne zgodnie z treścią kontraktu) żądał wpłaty 10% sumy umowy na poczet należytego wykonania umowy. Oczywiście do późniejszego zakupu już nie dochodziło.

Wyłudził w ten sposób ponad milion złotych.

Weksel in blanco jako zabezpieczenie wykonania kontraktu

Weksel in blanco może być zabezpieczeniem należytego wykonania kontraktu, albo usunięcia wad i usterek. Do zastosowania takiego zabezpieczenia wymagana jest jednak zgoda obu stron transakcji, czyli wykonawcy oraz zamawiającego-beneficjenta. Istnieje zatem trzecia droga, oprócz kaucji w gotówce i gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, do zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

[Read more…]

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Dwa lata temu szukałem dla siebie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Znalazłem. Tak tanie, że nawet nie opłaca mi się go sprzedawać : -) Ale jeśli potrzebujesz takiej ochrony dla siebie i swojej rodziny – zapraszam tutaj po wyniki moich poszukiwań.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa

Ubezpieczenie OC firmy, obok gwarancji ubezpieczeniowych, jest jednym z potrzebniejszych ubezpieczeń dla przedsiębiorstwa często startującego w przetargach. Posiadanie takiej polisy nierzadko jest obowiązkowym warunkiem stawianym przez Zamawiającego.

Oczywiście dobre ubezpieczenie, to nie tylko „podkładka do przetargu”, ale i zapewnienie spokoju firmie przed roszczeniami innych podmiotów.

Wybór ubezpieczenia z odpowiednimi warunkami jest bardzo ważny, aby nie zdarzały się sytuacje (przykład „z życia”), kiedy firma informatyczna posiada ubezpieczenie, w którym wyłączone są na przykład szkody związane z instalacją systemów informatycznych, czy szkody spowodowane przez napisane przez ubezpieczonego programy komputerowe. Aby było zabawniej, wymagający tego ubezpieczenia kontrahent też zadowolił się samą polisą, nie wnikając, czy w razie wystąpienia charakterystycznej dla danego kontraktu szkody, w ogóle będzie miał szansę na otrzymanie odszkodowania od ubezpieczyciela.

Podmioty gospodarcze zainteresowane otrzymaniem oferty na ubezpieczenie ich odpowiedzialności cywilnej, mogą przesłać do nas zapytanie mailem po wypełnieniu formularza z podstawowymi danymi niezbędnymi do przedstawienia oferty. Dotyczy to zarówno firm, które chcą kupić takie ubezpieczenie po raz pierwszy, jak i podmiotów chcących przedłużyć obecnie posiadane ubezpieczenie na kolejny okres na konkurencyjnych warunkach.

Niedługo opiszę również polecane przeze mnie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Jakiś czas temu szukałem takiego ubezpieczenia dla siebie (dzieci, rower, pies…) i udało mi się znaleźć ciekawą (tzn. tanią i z szerokim zakresem ochrony) ofertę : -)

Ubezpieczenie minimalnej zdolności finansowej do licencji transportowej – promocyjne stawki składek do końca 2012r.

Uprzejmie informuję, że do końca 2012r. obowiązuje promocyjna wysokość składek ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej w zakresie minimalnej zdolności finansowej przewoźnika drogowego.

Składka polisy rocznej za pierwszy pojazd wynosi 492,92zł. Za każdy kolejny pojazd dopłata w wysokości 273,85zł. Zapraszam do współpracy. (transport [at] gwarancje-ubezpieczeniowe.pl)

Gwarancje zapłaty czynszu – czy już są?

Gwarancje czynszowe są dla mnie, od 2010r., od kiedy pracuje przy gwarancjach ubezpieczeniowych, jak bajka o żelaznym wilku. Do tej pory żadnej nie sprzedałem, ponieważ żaden z pytanych o to ubezpieczycieli takich gwarancji nie wydawał.

Coś się chyba jednak zmieniło. Jeden z ubezpieczycieli pochwalił mi się, że takie gwarancje już oferuje i nawet niedawno jakąś sprzedał. Na niebagatelną kwotę – ho ho – czterokrotności czynszu, czyli 20 000zł :- ) Jak na galerię handlową, czynsz niewielki, ale też i nie o lokal tutaj chodziło, tylko o jakieś miejsce w hallu.

Niemniej jednak pierwsze koty za płoty. Zapytania o gwarancje czynszowe trafiają do mnie może nieczęsto, ale zwykle z regularnością jak w zegarku. Będę miał zatem możliwość sprawdzenia w praktyce co nowego na rynku w tej materii.

Kryzys w branży budowlanej – czy PZU wstrzymuje wydawanie gwarancji?

We czwartek byłem „na plotkach” u jednego z ubezpieczycieli. Rozmawialiśmy między innymi o sytuacji w branży budowlanej. Dużo bankructw, dużo nieporealizowanych umów. Chyba będzie dużo wypłat z gwarancji.

Podobno PZU wstrzymuje wydawanie gwarancji dla tej właśnie branży. Czy tak jest naprawdę, tego nie wiem, mogę jednak uwierzyć, że wydawanie gwarancji zostało przynajmniej znacznie ograniczone.

Tego samego dnia bowiem zadzwoniła do mnie osoba (nie będąca klientką naszego biura) i zwierzyła się, że od wielu lat współpracuje w zakresie gwarancji z PZU. Jednak ostatnio firma ta odmówiła wystawienia gwarancji usunięcia wad i usterek na stosunkowo niedużą kwotę (79 tysięcy zł), uzasadniając odmowę niekorzystną sytuacją rynkową właśnie w branży budowlanej. Z rozmowy wnioskuję, że nie była to duża firma, czuć było, że zatrzymanie u beneficjenta takich pieniędzy będzie stanowiło dla firmy nie lada problem. Cóż, być może nam się uda znaleźć odpowiednie rozwiązanie w postaci satysfakcjonującej oferty.

Gwarancje turystyczne – TU EUROPA wypłaci ponad 25 milionów złotych

Jak donosi Puls Biznesu, wyjątkowy pech spotkał ubezpieczyciela TU EUROPA. Z tytułu bankructwa biura podróży Sky Club, ubezpieczyciel będzie musiał zapłacić 25 milionów złotych, bankructwo Alba Tour kosztowało ich już znacznie mniej – niewiele ponad 200 tysięcy złotych.

Spektakularne, medialne bankructwa biur podróży z pewnością nie ułatwiają uzyskiwania odpowiednich zabezpieczeń w postaci gwarancji innym przedsiębiorcom.

Moi klienci, którzy starają się o takie gwarancje, są często rozgoryczeni ilością wymaganych dokumentów oraz wymaganymi zabezpieczeniami. Zdarzają się sytuacje, iż ubezpieczyciel żąda zabezpieczenia na całą sumę gwarancji. Zabezpieczenie to może przybrać postać ustanowienia hipoteki (na nieruchomości o wartości większej niż suma gwarancji), często również wymagane są wpłaty kaucji w dużej wysokości.

Z uwagi na sytuację rynkową, nie zapowiada się, aby rygory związane z otrzymaniem takich gwarancji były złagodzone w perspektywie średniego czasu.

Nowy produkt: ubezpieczenie do licencji transportowej

O ten produkt w ostatnich miesiącach pytało nas wiele firm transportowych:

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej w zakresie minimalnej zdolności finansowej przewoźnika drogowego

.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przewoźników drogowych ubiegających się o wydanie zezwolenia lub licencji.

Podmioty zainteresowane zapraszamy do kontaktu mailowego: transport@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl

Nowy produkt PZU – „gwarancja ubezpieczeniowa e-myto”

Gwarancja zabezpiecza wierzytelności Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), przysługujące z tytułu pobierania opłat elektronicznych za użytkowanie niektórych typów infrastruktury drogowej przez pojazdy ciężarowe oraz autobusy.

Usługa jest przeznaczona dla osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą – którymi będą głównie podmioty należące do branży transportowej.

System poboru opłat zaczął funkcjonować w Polsce od 1 lipca 2011r. W Polsce banki i firmy ubezpieczeniowe przygotowują się do udzielania tego typu gwarancji.

Znane jest jedynie doświadczenie z rynków zagranicznych np. Czech i Austrii. Według Zarządu Dróg i Autostrad Republiki Czeskiej, pierwsze trzy lata działania systemu potwierdziły wysoka skuteczność zastosowanej technologii.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem takiej gwarancji, zapraszamy do kontaktu.

Polisa OC firmy powinna być opłacona w całości

Jak donosi dzisiejsza Rzeczpospolita, przedsiębiorca, od którego w postępowaniu o zamówienie publiczne wymaga się opłaconej polisy OC, powinien mieć opłaconą polisę na cały jej okres; niedopuszczalne jest opłacanie jej w ratach, jeśli wszystkie raty nie zostały już zapłacone. [Read more…]

Czy nowy podmiot może otrzymać „gwarancję turystyczną”?

Jeśli dopiero planujesz założyć działające na takim rynku przedsiębiorstwo, musisz wiedzieć, że od samego początku będziesz potrzebował gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.

W przeciwieństwie do praktyki gwarancji przetargowych, [Read more…]

Beneficjent nie zwróci kaucji, bo nie ma pieniędzy

Ku przestrodze – jako argument za stosowaniem gwarancji ubezpieczeniowych w zamiast dawania kontrahentom „żywej gotówki”.
[Read more…]

W gwarancji można skorygować pomyłkę pisarską

Stan faktyczny:

Oferent złożył gwarancję bankową wadialną, wystawioną 19 października 2010r wraz z aneksem wystawionym po 10 dniach. Aneksem Bank chciał przedłużyć termin obowiązywania gwarancji do 19 stycznia 2011r., omyłkowo wpisana została data 19 stycznia 2010r.

Następnie, już po terminie na złożenie wadium, oferent dostarczył pismo Banku, w którym poinformował, iż cyt. „W wyniku omyłki pisarskiej, w treści aneksu do gwarancji bankowej, została wprowadzona błędna data przedłużenia gwarancji. Datę 19 stycznia 2010 roku traktować należy jako 19 stycznia 2011 roku.”

Czy można uznać, że gwarancja została złożona prawidłowo?

[Read more…]

Czy trzeba do gwarancji dołączać pełnomocnictwa do jej podpisania w imieniu zakładu ubezpieczeń?

Nie zdarza się raczej, aby dokument gwarancji ubezpieczeniowej był podpisywany w imieniu Zakładu Ubezpieczeń bezpośrednio przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań – wg Krajowego Rejestru Sądowego.

W praktyce gwarancja jest podpisywana przez pracownika Zakładu Ubezpieczeń, posiadającego odpowiednie pełnomocnictwo. Otrzymanie odpisu pełnomocnictwa nie stanowi problemu, czy jednak powinno być ono załącznikiem do gwarancji?

[Read more…]

Co to jest (i co zawiera) opinia bankowa

Opinia bankowa to jeden z dokumentów, który jest pomocny (a nieraz niezbędny) do uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej. Ponieważ sporo naszych klientów, nawet po konsultacji ze swoim opiekunem bankowym, pyta się nas, co powinno się znaleźć w takim dokumencie, warto opisać tę sprawę dokładniej.

[Read more…]

Gwarancja ubezpieczeniowa do umowy w języku obcym

Czy (i na jakich zasadach) zakład ubezpieczeń może wydać gwarancję należytego wykonania do umowy sporządzonej w języku obcym? – przed takim zadaniem postawił nas nasz klient. Oto czego dowiedziałem się na ten temat:

[Read more…]

Czy warto wiązać się z ubezpieczycielem umową stałą?

Klienci chcący otrzymać gwarancję ubezpieczeniową, mogą wybrać jednorazową współpracę z ubezpieczycielem, lub mogą podpisać tak zwaną umowę generalną.

Umowa generalna polega na tym, iż ubezpieczyciel z góry przyznaje określony limit, a klient może go wykorzystywać w miarę potrzeby.

[Read more…]

Czy opłaca się korzystać z gwarancji ubezpieczeniowych?

Jeśli mamy do czynienia z firmą, która nie posiada wolnej gotówki, a chce uczestniczyć w przetargach, stosowanie przez nią gwarancji ubezpieczeniowych (lub bankowych) wydaje się nieuniknione. Sama cena gwarancji ma wówczas drugorzędne znaczenie.

Co jednak, jeśli mamy gotówkę, którą możemy dowolnie blokować na miesiące (wadium) lub lata (usunięcie wad i usterek, należyte wykonanie umowy)? Czy wówczas możemy uznać: gotówkę wykorzystujemy w inny sposób, a zabezpieczenia dajemy w gwarancjach? A może na odwrót: nie kupujemy gwarancji, tylko dajemy zabezpieczenia w gotówce?

Policzmy. [Read more…]

Gwarancja ubezpieczeniowa dla nowej firmy

Zadzwonił do mnie niedawno telemarketer z ofertą bazy danych firm. Zachwalał swój produkt, mówiąc, że w bazie są i będą dostępne dane nowo założonych firm. W domyśle: firm, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem, i z pewnością potrzebują kont bankowych, ubezpieczeń, ubezpieczeń na życie dla prezesów itp. itd. Krótko pisząc: dziewiczy teren, nie przeorany przez handlowców konkurencji, nic, tylko wbijać się z ofertami jak w masło i sprzedawać, sprzedawać…
[Read more…]

Gwarancja celna przydatna dla przedsiębiorców – importerów

Jeśli prowadzisz obrót towarowy z zagranicą, możesz mieć obowiązek złożenia zabezpieczenia majątkowego spłaty należności celnych i podatkowych. Jednym z produktów będących takim zabezpieczeniem jest gwarancja celna.

Zabezpiecza ona zapłatę należności wobec Izby Celnej, bez konieczności blokowania przez przedsiębiorcę własnych środków finansowych.
[Read more…]

W konsorcjum każdy może wnieść wadium za każdego (zazwyczaj)

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w gwarancji ubezpieczeniowej (jak również bankowej) wskazany być może tylko jeden z członków konsorcjum; jest to wówczas wystarczające zabezpieczenie oferty.

Jednakże Zamawiający może w SIWZ zawrzeć wyraźny wymóg, aby każdy z członków konsorcjum oddzielnie wniósł wadium. Wówczas warunek taki powinien być spełniony zgodnie z życzeniem Beneficjenta.
[Read more…]

Gwarancja bez podpisu też jest ważna, ale oczywiście lepiej nie dopuszczać do takich sytuacji

Jak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza, w wyroku z 1 kwietnia 2011r. (KIO 609/11) złożenie gwarancji ubezpieczeniowej bez odpowiedniego podpisu nie daje podstaw do wykluczenia przedsiębiorcy z przetargu, jeśli zamawiający potwierdzi, że ubezpieczenie to rzeczywiście obowiązuje.

Najlepszym sposobem potwierdzenia byłoby potwierdzenie przez samego Gwaranta.

Z oczywistych względów gwarancje [Read more…]

Żądanie potwierdzenia podpisów i tożsamości przez bank – czy jest to uzasadniony warunek wypłaty z gwarancji?

Żądanie wypłaty powinno być dostarczone pod rygorem nieważności do (…) za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta gwarancji, który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji

Powyższy zapis jest dość popularny w różnych Zakładach Ubezpieczeń. Czasami beneficjenci chcą jego usunięcia, i – na szczęście – nie ma z tym większego problemu. [Read more…]

Gwarancje ubezpieczeniowe dla firm turystycznych – nowe wzory umów

Jak podaje Krzysztof Wilk w swoim blogu Prawo i Turystyka Ministerstwo Sportu i Turystyki udostępniło wzory formularzy:
– umowy gwarancji bankowej,
umowy gwarancji ubezpieczeniowej,
– umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
[Read more…]