Niech twoje pieniądze pracują tylko dla ciebie

Pomagam w gwarancjach
info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl
Wadium | Należyte wykonanie | Rękojmia

Zbyt długa gwarancja to czyn nieuczciwej konkurencji?

Od jakiegoś czasu cena nie może być jedynym kryterium wyboru oferty. Wielu zamawiających jako drugi składnik oceny wybiera długość gwarancji. Czasem jednak widać, że przy konstruowaniu przetargu zabrakło zwykłego pomyślunku.

Tak było w przetargu organizowanym przez Komendę Główną Policji na „powiększenie zasobów dyskowych”. 60 procent wagi oceny stanowiła cena, a 40 procent długość gwarancji. Prawie wszyscy oferenci przedstawili ceny na poziomie 9-18 milionów złotych, z gwarancją do 10 lat, a jeden oferent przedstawił ofertę na… 29 milionów złotych z gwarancją na… 30 lat. I wygrał.

Jak widać, popełniono ewidentny błąd w projektowaniu przetargu, polegający na tym, że zbyt dużą wagę przyłożono do oceny długości gwarancji. I nie chodzi o sam fakt udzielenia jej 40% istotności, tylko o fakt niezastosowania maksymalnej granicy długości gwarancji, powyżej której przedłużanie długości okresu gwarancji nie będzie już skutkować zwiększeniem oceny oferty. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy sam charakter zamawianych dóbr, z uwagi na szybkie starzenie się technologii komputerowej, nie potrzebuje długiej gwarancji. Jak zaznaczono na dalszym etapie postępowania – już sam 3-letni okres gwarancji byłby wystarczający, nie mówiąc już o 5-letnim, czy 10-letnim.

Sprawa zawędrowała aż do Krajowej Izby Odwoławczej, gdzie, w mojej ocenie, odbyła się rzecz dość częsta w polskim systemie sądownictwa – naprawianie błędów „post factum” i to zgodnie z zasadą „cygan zawinił, kowala powiesili”. Podchodząc rzetelnie do sprawy należałoby stwierdzić, że faktycznie przetarg został wadliwie ustawiony, premiowane były cechy oferty, które nie miały znaczenia dla zamawiającego, niepotrzebnie zwiększając konieczną do zapłaty cenę, może trzeba by poszukać winnego w Komendzie Głównej Policji, być może miało tu miejsce ustawienie warunków przetargu pod jednego z kontrahentów… Sąd jednak stwierdził, że oferowanie zbyt długiego, cokolwiek to znaczy, okresu gwarancji stanowi czyn nieuczciwej konkurencji i naruszenie dobrych obyczajów kupieckich.

W mojej ocenie jest to odwracanie kota ogonem i zrzucanie winy za wadliwie przeprowadzony przetarg na przedsiębiorcę, który w ramach warunków tego przetargu starał się zmaksymalizować i swój przychód, i szansę wygranej. Warto jednak zapoznać się z tym orzeczeniem, aby wiedzieć „jaki mamy klimat” 😉

(Wpis inspirowany artykułem w Dzienniku Gazeta Prawna)

Czy można dołączyć do oferty skan gwarancji ubezpieczeniowej?

Wielu klientów chwali nas za szybkie działania, są jednak momenty, kiedy mimo szczerych chęci nie możemy spełnić oczekiwań klienta.

Panie Lechu, proszę mi dać dziś skan gwarancji wadialnej, dołączymy do oferty w przetargu, a potem nam pan wyśle oryginał

Niestety tak się nie da. Gwarancja jest oświadczeniem wystawianym w formie pisemnej, póki co w wersji papierowej, a nie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym), a forma pisemna w oryginale musi być dołączona do oferty przetargowej. Sam skan gwarancji tego warunku nie spełnia, a posługiwanie się nim będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Znikajace kaucje – czyli czemu czasem lepiej dać zabezpieczenie w gwarancji

Przed czym może chronić dawanie gwarancji ubezpieczeniowych zamiast kaucji w gotówce? Okazuje się, że nieraz przed utratą wpłaconej kaucji.

Pewien 47-latek obmyślił i zastosował w życiu sprytne oszustwo – ogłaszał przetargi na dostawę urządzeń o dużej wartości, a następnie… każdego oferenta informował o wyborze jego oferty. Jednocześnie (zapewne zgodnie z treścią kontraktu) żądał wpłaty 10% sumy umowy na poczet należytego wykonania umowy. Oczywiście do późniejszego zakupu już nie dochodziło.

Wyłudził w ten sposób ponad milion złotych.

Weksel in blanco jako zabezpieczenie wykonania kontraktu

Weksel in blanco może być zabezpieczeniem należytego wykonania kontraktu, albo usunięcia wad i usterek. Do zastosowania takiego zabezpieczenia wymagana jest jednak zgoda obu stron transakcji, czyli wykonawcy oraz zamawiającego-beneficjenta. Istnieje zatem trzecia droga, oprócz kaucji w gotówce i gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, do zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

[Read more…]

Kryzys w branży budowlanej – czy PZU wstrzymuje wydawanie gwarancji?

We czwartek byłem „na plotkach” u jednego z ubezpieczycieli. Rozmawialiśmy między innymi o sytuacji w branży budowlanej. Dużo bankructw, dużo nieporealizowanych umów. Chyba będzie dużo wypłat z gwarancji.

Podobno PZU wstrzymuje wydawanie gwarancji dla tej właśnie branży. Czy tak jest naprawdę, tego nie wiem, mogę jednak uwierzyć, że wydawanie gwarancji zostało przynajmniej znacznie ograniczone.

Tego samego dnia bowiem zadzwoniła do mnie osoba (nie będąca klientką naszego biura) i zwierzyła się, że od wielu lat współpracuje w zakresie gwarancji z PZU. Jednak ostatnio firma ta odmówiła wystawienia gwarancji usunięcia wad i usterek na stosunkowo niedużą kwotę (79 tysięcy zł), uzasadniając odmowę niekorzystną sytuacją rynkową właśnie w branży budowlanej. Z rozmowy wnioskuję, że nie była to duża firma, czuć było, że zatrzymanie u beneficjenta takich pieniędzy będzie stanowiło dla firmy nie lada problem. Cóż, być może nam się uda znaleźć odpowiednie rozwiązanie w postaci satysfakcjonującej oferty.

Gwarancje turystyczne – TU EUROPA wypłaci ponad 25 milionów złotych

Jak donosi Puls Biznesu, wyjątkowy pech spotkał ubezpieczyciela TU EUROPA. Z tytułu bankructwa biura podróży Sky Club, ubezpieczyciel będzie musiał zapłacić 25 milionów złotych, bankructwo Alba Tour kosztowało ich już znacznie mniej – niewiele ponad 200 tysięcy złotych.

Spektakularne, medialne bankructwa biur podróży z pewnością nie ułatwiają uzyskiwania odpowiednich zabezpieczeń w postaci gwarancji innym przedsiębiorcom.

Moi klienci, którzy starają się o takie gwarancje, są często rozgoryczeni ilością wymaganych dokumentów oraz wymaganymi zabezpieczeniami. Zdarzają się sytuacje, iż ubezpieczyciel żąda zabezpieczenia na całą sumę gwarancji. Zabezpieczenie to może przybrać postać ustanowienia hipoteki (na nieruchomości o wartości większej niż suma gwarancji), często również wymagane są wpłaty kaucji w dużej wysokości.

Z uwagi na sytuację rynkową, nie zapowiada się, aby rygory związane z otrzymaniem takich gwarancji były złagodzone w perspektywie średniego czasu.

Polisa OC firmy powinna być opłacona w całości

Jak donosi dzisiejsza Rzeczpospolita, przedsiębiorca, od którego w postępowaniu o zamówienie publiczne wymaga się opłaconej polisy OC, powinien mieć opłaconą polisę na cały jej okres; niedopuszczalne jest opłacanie jej w ratach, jeśli wszystkie raty nie zostały już zapłacone. [Read more…]

Beneficjent nie zwróci kaucji, bo nie ma pieniędzy

Ku przestrodze – jako argument za stosowaniem gwarancji ubezpieczeniowych w zamiast dawania kontrahentom „żywej gotówki”.
[Read more…]

Gwarancje ubezpieczeniowe dla firm turystycznych – nowe wzory umów

Jak podaje Krzysztof Wilk w swoim blogu Prawo i Turystyka Ministerstwo Sportu i Turystyki udostępniło wzory formularzy:
– umowy gwarancji bankowej,
umowy gwarancji ubezpieczeniowej,
– umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
[Read more…]