Niech twoje pieniądze pracują tylko dla ciebie

Pomagam w gwarancjach
info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl
Wadium | Należyte wykonanie | Rękojmia

Jak uzyskać wadium z podpisem elektronicznym?

Ten typ wadiów stał się w tym roku bardzo popularny. Powodem tego jest przede wszystkim fakt, że do sporej części przetargów przepisy zobowiązują oferentów do składania dokumentów, w tym i wadium, w formie elektronicznej.

Oczywiście wszyscy ubezpieczyciele mają możliwość wystawienia tej formy wadium. Technicznie procedura taka ma tę zaletę, że dokument jest wysyłany mailem, czyli może znaleźć się u klienta natychmiast, a nie następnego dnia, jak to jest w przypadku wysyłek kurierskich. Nie zmienia to jednak faktu, że do wystawienia wadium w większości przypadków konieczne jest podpisanie z ubezpieczycielem tak zwanej „umowy generalnej” („rocznej” itp.)., co oznacza, że procedura po obu stronach umowy (klient i ubezpieczyciel) związana z zebraniem potrzebnych dokumentów, ich oceną, i podpisaniem umowy, trwa najkrócej kilka dni, a praktyce często kilka tygodni. Po podpisaniu umowy gwarancje są już wystawiane „na bieżąco”.

Wyjątkiem są nieduże gwarancje wadialne, do sumy 50 tysięcy złotych, o których pisałem ostatnio. One również mogą być wystawione z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Współpraca odbywa się w ramach jednorazowej umowy i istnieje możliwość wystawienia takiej gwarancji od ręki nawet dla firmy, która wcześniej nie współpracowała z tym ubezpieczycielem.

Jeśli jesteś zainteresowany szybkim otrzymaniem gwarancji wadialnej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zapraszam do kontaktu na maila: kontakt@maub.pl

Uproszczona procedura w przypadku wadiów do 50 000 zł – natychmiastowa możliwość wystawiania gwarancji

Firmy zainteresowane gwarancjami wadialnymi mogą je otrzymać w ramach bardzo prostej procedury.

Ile trwa decyzja dotycząca udzielenia gwarancji?

Po zebraniu niżej opisanych danych ubezpieczyciel podejmuje decyzję w sposób zautomatyzowany w ciągu kilku sekund.

Jakie dane są potrzebne do wystawienia gwarancji?

Dane beneficjenta i klienta (nazwa, adres, NIP, REGON, wykonywana działalność PKD), nazwa przedmiotu przetargu, okres i suma gwarancji, SIWZ.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać gwarancję?

Klient jest zobowiązany jedynie do oświadczenia, że:

– nie ma zaległości w ZUS, US i w bankach,
– nie toczą się wobec niego postępowania egzekucyjne, administracyjne, upadłościowe, o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie upadłościowe, postępowanie upadłościowe, postępowanie sanacyjne, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne,
– właściciele firmy nie byli karani za przestępstwa gospodarcze lub przeciwko dokumentom
– dotychczas nie było wypłat z gwarancji

Czy wadium może być wystawione do wszystkich przetargów?

Wadium wydawane w uproszczonej procedurze nie może być wydane do przetargów z branży górniczej i hutniczej.

Ile wynosi składka za gwarancję?

500 złotych, bez względu na sumę i czas trwania terminu związania ofertą.

Dokumenty związane z uproszczoną procedurą gwarancyjną

Wzór umowy dotyczącej jednostkowego wystawienia gwarancji- strona 1, strona 2
Wzór gwarancji
Treść gwarancji zawiera klauzule „nieodwołanie”, „bezwarunkowo” i „na pierwsze żądanie”.

Sposób zabezpieczenia roszczeń regresowych

Wzajemne relacje ubezpieczyciela i klienta określa zawarta umowa. Klient nie jest zobowiązany do podpisania weksla in blanco, lub ustanawiania innego rodzaju zabezpieczeń.

Jesteś zainteresowany otrzymaniem gwarancji wystawionej dla twojej firmy?

Napisz na maila info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl, odpowiem niezwłocznie. Jeśli jesteś zainteresowany wystawieniem konkretnej gwarancji, prześlij SIWZ oraz podaj przewidywaną wartość kontraktu i termin jego realizacji.

Czy można dołączyć do oferty skan gwarancji ubezpieczeniowej?

Wielu klientów chwali nas za szybkie działania, są jednak momenty, kiedy mimo szczerych chęci nie możemy spełnić oczekiwań klienta.

Panie Lechu, proszę mi dać dziś skan gwarancji wadialnej, dołączymy do oferty w przetargu, a potem nam pan wyśle oryginał

Niestety tak się nie da. Gwarancja jest oświadczeniem wystawianym w formie pisemnej, póki co w wersji papierowej, a nie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym), a forma pisemna w oryginale musi być dołączona do oferty przetargowej. Sam skan gwarancji tego warunku nie spełnia, a posługiwanie się nim będzie skutkować odrzuceniem oferty.

„…spowoduje, że zawarcie umowy stanie się niemożliwe…” – niedopuszczalny zapis w gwarancji wadialnej

Niestety, czasami zdarza się, że zakłady ubezpieczeń stosują zapisy gwarancji niezgodne z obowiązującym prawem. Szczególnie przykre jest to w przypadku gwarancji wadialnych, gdzie wystarczy właściwie przepisać warunki z odpowiedniej Ustawy.

Przykładem takiego niefortunnego zapisu było [Read more…]

Błędnie wystawiona gwarancja to wykluczenie z przetargu bez wzywania do poprawy

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy, zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia.

Powstaje pytanie, czy w przypadku błędnie wystawionej gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium, zamawiający powinien wezwać wykonawcę do jej uzupełnienia, czy też może od razu odrzucić ofertę.
[Read more…]

W konsorcjum każdy może wnieść wadium za każdego (zazwyczaj)

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w gwarancji ubezpieczeniowej (jak również bankowej) wskazany być może tylko jeden z członków konsorcjum; jest to wówczas wystarczające zabezpieczenie oferty.

Jednakże Zamawiający może w SIWZ zawrzeć wyraźny wymóg, aby każdy z członków konsorcjum oddzielnie wniósł wadium. Wówczas warunek taki powinien być spełniony zgodnie z życzeniem Beneficjenta.
[Read more…]