Niech twoje pieniądze pracują tylko dla ciebie

Pomagam w gwarancjach
info@gwarancje-ubezpieczeniowe.pl
Wadium | Należyte wykonanie | Rękojmia

„…spowoduje, że zawarcie umowy stanie się niemożliwe…” – niedopuszczalny zapis w gwarancji wadialnej

Niestety, czasami zdarza się, że zakłady ubezpieczeń stosują zapisy gwarancji niezgodne z obowiązującym prawem. Szczególnie przykre jest to w przypadku gwarancji wadialnych, gdzie wystarczy właściwie przepisać warunki z odpowiedniej Ustawy.

Przykładem takiego niefortunnego zapisu było zastosowane przez PTU S.A. w swojej treści gwarancji wadialnej następującego warunku wypłaty wadium:

Gwarant zobowiązał się względem beneficjenta między innymi do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie beneficjenta w przypadku, gdy zleceniodawca, o ile jego oferta zostanie wybrana, spowoduje, że zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Spór toczył się o słówko spowoduje, bowiem ustawa PZP w wyżej wymienionym przypadku nie uzależnia zatrzymania wadium od działania lub zaniechania wykonawcy. Stosowny zapis w Ustawie brzmi:

Zamawiający zatrzymuje wadium […], jeżeli[…]:

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Tymczasem treść gwarancji przedłożonej przez wybranego wykonawcę zawęża przesłanki zatrzymania gwarancji w stosunku do ustawowych przesłanek – Ustawa tymczasem zupełnie abstrahuje od tego, czy okoliczność skutkująca niemożnością zawarcia umowy powstała w wyniku działań wykonawcy, czy też bez jego udziału.

Potwierdzenie błędnego zapisu gwarancji wadialnej zostało potwierdzone w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dn. 5 stycznia 2011r. (KIO 2764/10)


W przekonaniu Izby, obowiązkiem gwaranta jest wystawienie gwarancji o treści zgodnej ze zleceniem wykonawcy. Z pewnością było to możliwe, skoro ograniczało się jedynie do zacytowania w gwarancji wprost przepisu ustawy. Wykonawca zaś, wykonując swoje obowiązki z należytą starannością, mierzoną zawodowym charakterem prowadzonej działalności, zobowiązany był sprawdzić prawidłowość gwarancji wadialnej, składanej wraz z ofertą.

[…]

Określenie zabezpieczonego rezultatu powinno nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy PzP. Jakiekolwiek odstępstwa w kształtowaniu rezultatu zabezpieczenia, które zawężają zakres odpowiedzialności gwaranta w stosunku do formuły zawartej w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy PzP należy uznać za nieprawidłowe. Zatem, skoro gwarancja nie wymienia wszystkich przesłanek do zatrzymania wadium, należy uznać, że wadium nie zostało wniesione prawidłowo.

Comments

  1. Witam,
    to nie do końca może być wina gwaranta, bo sam ostatnio miałem wniosek klienta o wpisanie takiego zapisu do treści gwarancji, bo przewidziane to było w SIWZ. Ale niezgodność zapisów SIWZ z zapisami ustawy co do przypadków zatrzymania wadium to całkiem inna historia 🙂

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.